ពេលវេលារបស់យើង

ក្រុមហ៊ុន យុនណាន សេងម៉ៅ អ៊ិនវេសម៉ិន (ខេមបូឌា)

2016

ក្រុមហ៊ុន យុនណាន សេងម៉ៅ អ៊ិនវេសម៉ិន (ខេមបូឌា) ឯ.ក ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦។ បន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់វឌ្ឍនភាពអស់រយៈពេល៣ឆ្នាំរួចមក ក្រុមហ៊ុនបានក្លាយទៅជាសហគ្រាសវិនិយោគអចលនទ្រព្យដែលមានសន្ទុះខ្លាំង។ អាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺប្រមូលផ្តុំនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលស្របតាមគោលការណ៏ផ្លូវមួយ ខ្សែរក្រវ៉ាត់មួយ ដែលជម្រុញឲ្យមានការវិនិយោគយ៉ាងល្អប្រសើរសម្រាប់ទីក្រុងនិងគម្រោងទាំងមូល។

2017

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមហ៊ុនយុនណាន សេងម៉ៅ អ៊ិនវេសម៉ិន (ខេមបូឌា) បានបង្កើតនៅគម្រោងខ្នាតអន្តរជាតិ ពាណិជ្ជក្មរួមបណ្តុំ ដែលមានឈ្មោះថា គម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មថ្រាយអ៊ឹម TCC។

2018

ក្រុមហ៊ុនយុនណាន សេងម៉ៅ ក៏បានចូលរួមចំនែកការងារមនុស្សធម៏ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមហ៊ុនបានចុះអនុស្សារនៈជាមួយសាកលវិទ្យាល័យអប់រំទីក្រុងឃុនមិញ ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលសិស្សកម្ពុជាបានទៅសិក្សានៅប្រទេសចិន។