ដៃគូរបស់យើង

Thailand Horeca Company

ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមហ៊ុនយុនណាន សេងម៉ៅ បានចុះអនុស្សារនៈយោគយល់ជាមួយក្រុមហ៊ុន ហូរីការ នៅប្រទេសថៃ។ ក្រុមហ៊ុននេះគឺទទួលខុសត្រូវទៅលើការទាក់ទាញអាជីវកម្មធំ ការធ្វើទីផ្សារ និងការបែកចែកអាជីវកម្ម ។ល។